KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Bu doküman 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) madde 10 çerçevesinde “Veri Sorumlusu” olarak Tercumix – Özgür Bilekli’nin (“Tercumix”), Kanun uyarınca Tercumix’a sunulmuş ve/ya da toplanmış olan kişisel verilerinizin (adınız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her çeşit bilgi) (“Kişisel Veriler”) işlenmesine ve bunlara dair haklarınıza dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. Kişisel Veriler’in işlenmesi açısından Kanun kapsamında veri sorumlusu, Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu sokak . NO 9 Daire 9 Elazığ/Türkiye adresinde yerleşik olan Tercumix – Özgür Bilekli’dir. Tercumix tarafından bu surette Kişisel Verileriniz Kanun’a uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Tercumix, Kişisel Verilerinizi; kanunlar dahilinde zoraki/gerekli/faydalı işlemler gereğince muhafazası, Tercumix’a ürün ve/ya da hizmet tedariki için gereksinim duyulması, Tercumix müşterilerine sözleşmesel kapsamda hizmet sunmak için gereksinim duyulması, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her çeşit iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerini kaydetmek, kâğıt üstünde ya da elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlenmesi gibi amaçlarla işleyebilecektir.

2. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Veriler, Tercumix tarafından, Tercumix’ın müşterilerine ürün ve/ya da hizmet sunması ve/ya da herhangi bir sebeple Tercumix ile sözleşmeli veya sözleşmesiz ticari ilişki kurulması ve ifası kapsamında olmak üzere bilumum araç ve kanallar  sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda ve yukarda yer verilen hedefler doğrultusunda ve bu çerçevede Tercumix’ın sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir biçimde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Bu hukuki nedenlerle toplanan Kişisel Veriler, Tercumix tarafından Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme koşulları ve amaçları kapsamında işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Tercumix, Kişisel Verileri yalnızca kesin, açık ve yasal amaçlar dâhilinde toplayacak, yukarda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Verilerin işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Verileri Kanun’da ve burda belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir biçimde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama zorakiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, re’sen ya da ilgili kişinin talebi üzerine silecek ya da yok edecek ya da anonim hale getirecektir.

3. Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı

Tercumix tarafından Kişisel Veriler, yukarda belirtilen veri işleme hedeflerini hayata geçirmek üzere, Tercumix’ın hukuki uyum süreci, hukuki, mali, vergisel vb. Denetimler amaçlarıyla iş ortaklarına, Müşterilerine, tedarikçi ve üreticilerine, direk olarak veya dolaylı olarak yurtiçi/yurt dışı iştiraklerine, Tercumix yetkililerine, Tercumix içi birimlere, hissedarlarına, iç ve dış denetçilere ve anlaşmalı bağımsız denetim şirketlerine, hukuk danışmanlarına, sair danışmanlık, destek ya da hizmet aldığı ya da almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek ya da hizmet aldığı ya da almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere, Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme koşulları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurt içerisinde ya da yurt dışında işlenebilecek ve Tercumix tarafından ayrıca söz konusu Kişisel Veriler sair mecralar üzerinden de paylaşılabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları

Kanun’un 11. Maddesi gereği, Kişisel Veri sahipleri Tercumix’aa başvurarak kendileri ile alakalı;

• Kişisel Verileri’nin işlenip işlenmediğini öğrenme

• Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

• Kişisel Verileri’nin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

• Yurt içinde ya da yurtdışında Kişisel Verilerinin aktarıldığı üçüncü bireyleri bilme

• Kişisel Verileri’nin eksik ya da yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzetilmesini isteme

• Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verileri’nin silinmesini/yok edilmesini isteme

• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtası ile analiz edilmesi sureti ile aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

• Kişisel Veriler’inin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme haklarına sahiplerdir